REGULAMIN KONKURSU

POD NAZWĄ „INSTAGRAM GIVEAWAY”

§ 1

  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest LAST MILE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 7/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000969015, NIP 5252902733, REGON 521540983, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, adres e-mail: office@last-skincare.com (dalej: „Organizator”).  
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 6.08.2022 r. godz. 12:00, a kończy się dnia 12.08.2022 r. o godzinie 23:59:59 czasu polskiego.

§ 2

Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegające na: ciekawym skomentowaniu 5 dowolnie wybranych postów na koncie marki.
 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. działają z fikcyjnych kont/adresów e-mail;
  3. naruszają Regulamin Konkursu;
  4. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykonał Zadanie Konkursowe.
 3. Organizator wybiera 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę Konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagrody: Skin Repair Serum, 30 ml.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej do 10 dnia miesiąca kalendarzowego po zakończonym Konkursie. Przykład: Zwycięzców Konkursu, który odbywa się od 1 lutego do 28 lutego, Komisja wybierze do dnia 10 marca.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na Instagram w ciągu 5 dni od dnia wybory Zwycięzcy.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o zwycięstwie, w wiadomości prywatnej e-mail informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.

16. Nagroda zostanie wysłana / przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 5

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: office@last-skincare.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikają z wzięcia dobrowolnej woli wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. Po tym czasie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. W związku z przekazaniem nam danych, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do danych;
  2. prawo żądania sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać profilowaniu.

§ 6

Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres e-mail office@last-skincare.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7

Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.08.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: last-skincare.com i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
 • I must say the serum already became my favourite beauty routine. It makes taking care of my face so easy, with just one product my skin looks radiant, firmer and super hydrated (and considering how dehydrated it tends to get I feel I’v found a real gem). I love the transparency and honesty brand shows regarding the effect but I feel Skin Repair Serum offers even more than promised

  Marzena, 34

 • I have been using the serum for some time and I am delighted. It spreads perfectly over the entire face, despite the fact that the amount used is not large (2 drops), and it smells really nice. The complexion becomes smoother, with less visible discoloration. I have the impression of comfort and pampering on my face. I would highly recommend.

  Jolanta, 64

 • I have normal skin and I love this, so luxurious and moisturizing. My face feels so soft in the morning when I use this at night. This serum is not greasy and does not clog my pores. Wish it was cheaper but I have repurchased and will continue to repurchase nonetheless.

  Anonymous

 • After few weeks with LAST serum I must say it brings a lovely results for my skin! I love the smell, consistence and the fact I can really see the results after application. LAST is definately one of this brands that will make you feel special- beautiful design bottle, great and natural ingredients and really seeable results!

  Maria, 34

 • Very visible results, I can see the difference even after few days of using serum. I absolutely love it, cannot imagine my morning ritual without it. One of the best face products I have ever used.

  Monica, 42

 • LAST is very different to everything that I used before. It’s the scent, the color, the texture of it. When I apply it the skin reacts immediately. After a few moments you can feel softness under your fingers. I’m a face model and its very important for me, not to overwhelm my skin with too many products.

  Mark, 44

 • I love the way my skin looks and feels now, it’s much smoother, toned. My pigmentation spots are almost invisible, I see less wrinkles, the skin looks so fresh, calm and relaxed. I love the effect but also the whole application process – it smells so empowering, sometimes I just cannot wait till the evening to put it on my face again. My friends notice I look better, I get many compliments, it all feels really good.

  Jessica, 37

 • This is remarkable – not only the product itself but the whole entourage it goes with it, the packaging, the wooden cap – it all feels very special. Thank you!

  Elizabeth, 35

Updating…
 • No products in the cart.